3.1     Vad vi erbjuder

MOBBNING

      Definition: Vad är mobbning?                                                                                                         

Mobbning kommer av engelskans ord för folkmassa och latinets ord för rörlig,                     nyckfull, sätta i rörelse. En vanlig definition av ordet är att en person eller en grupp           utsätter en person eller en grupp för återkommande fysiska skador eller andra                   former av kränkande behandling, t.ex. utfrysning, hot, ryktesspridning,                             förolämpningar och skvaller.                                                                                                                                                                                                                                                              

Detta verkar de flesta överens om. Däremot varierar synen på mobbning mellan olika forskare, oftast beroende på vilket perspektiv de väljer att studera problemet ifrån.           

Flertalet av forskarna har ägnat sig åt att kartlägga hur många och vilka som är mobbade, och förklara orsaker till och utveckla åtgärdsprogram mot mobbning.                               

Andra fokuserar på grupprocesser och ledarskap i både skola och arbetsliv. På senare tid har forskning om själva fenomenet mobbning och dess relation till kränkande handlingar och normer i olika kamratgrupper i relation till genus, klass, etnicitet etc uppmärksammats. Ett annat forskningsområde behandlar hur innebörden i mobbningsbegreppet har förändrats från 1960-talet till nu.                                                                                                  

2007 kom en ny lag om som förbjuder all form av kränkande behandling av barn i skolan. På Barn och elevombudets hemsida kan du läsa mer om lagen och vilket ansvar skolorna har för att förebygga mobbning och kränkande handlingar.                                                           

 

www.forskning.se/.../mobbning/.../vadarmobbning.5. 303f5325112d7337692800015784.html

            

       Fokus på elever i grundskola och gymnasium.

      Hur allvarligt är det?

      Vilka berör det?

      Vad kan PEACEORG.SE göra?

Fokus på elever i grundskola och gymnasium – Mobbning av elever i grundskola och gymnasium har flera lösningar. Det handlar om delaktighet, man bör i samråd lösa mobbningsproblemen. Man samlar alla och diskuterar problemen.

En annan lösning är ”Here for you”- organisationen där frivilliga elever jobbar med att söka upp ”konflikthärdar”. Dessa frivilliga elever känner bäst till situationen hos de andra eleverna.

Mobbning är alltid allvarligt, här krävs mycket information och praktiska lösningar. Problemet är att lärarna har lite tid att jobba med problemet, de kanske inte heller inser problemen eller saknar erfarenhet och kunskap att lösa problemen, så därför bör man se till att utbilda lärarna. Naturligtvis bör man också utbilda eleverna.

Kränkande behandling förekommer inte bara mellan elever – lärarna har också ett stort ansvar. Det är inte alltid så att lärarna vet vad som pågår.

Man bör också se över elevrådets insatser på området.

Som ni märker finns det som tidigare nämnts ett antal olika sätt att angripa mobbningsproblemet – det är egentligen bara fantasin som begränsar.

Hur allvarligt är det?

Mobbning/kränkande behandling är alltid allvarligt. Det kan få allvarliga följder som psykiska problem, självmord, missbruk, fysiska skador etc etc.

Vilka berör det?

Mobbningen berör förutom den enskilda eleven även hans/hennes kamrater, förövaren, den enskilde elevens familj samt även lärarna.

          Vad kan PEACEORG.SE göra?

PEACEORG.SE kan bidra med information om problemen, att upptäcka dem och att komma med förslag till lösningar.

 

PEACEORG.SE

2011-03-14

ORDFÖRANDE

 

______________________________________________________________________

 

Följande är en insändare i VLT (Västmanlands Läns Tidning) 2011-02-11 av ordförande.

Nödvändigt att nedrusta

Ett kärnvapenkrig ser vi inte som något primärt hot, men vi måste ändå skydda oss.

Detta kan endast göras med gemensam uppslutning kring att nedrusta kärnvapnen.

PEACEORG.SE

2011-02-15

ORDFÖRANDE

 

Följande är en insändare i VLT (Västmanlands Läns Tidning) 2011-02-02 av Conny Gustafsson.

Oljebristen, Peak oil, alternativ

Den kommande oljebristen leder till en gigantisk energikris som leder till svält, krig och kanske även kärnvapenkrig när man slåss om den kvarvarande oljan. Se figur nedan, som beskriver den s k oljeproduktionstoppen.

 

Det finns alternativ till oljan, men den är helt ofullständig; det är små mängder jämfört med den mycket stora oljemängd som nu används. Därför krävs det mer forskning och utveckling om fler alternativ till oljan. Det kan vara t ex konstgjord fotosyntes som producerar vätgas. Vätgasdrift är synnerligen högeffektiv.

Om man odlar till biogas t ex så konkurrerar man med matproduktionen, vilket inte är bra.

Vissa menar att vi nu befinner i toppen av den s k Peak Oil-kurvan. Peaken motsvarar oljeproduktionstoppen. Peak Oil-kurvan återfinns på annan plats i detta dokument.

Man kan spara på oljan för att vinna tid. T ex så har ett antal bilmodeller fått kraftigt minskad bensinförbrukning. Bensinförbrukningen är en nyckel i sammanhanget; om vi kunde minska eller eliminera bensinförbrukningen skulle mycket vara vunnet. Tyvärr finns det alternativ som kräver metaller som blir en bristvara, som t ex platina i vissa motorer.

Inom jordbruket används mycket olja, det är därför risk för svält om oljan tryter. Vidare är det så att konstgödsel tillverkas av naturgas, som det också blir brist på. Konstgödseln kan ersättas av ”Rockdust” ett mineral som utvinns ur en vulkanisk bergart, basalt, som täcker 70% av jordens yta. Den binder också koldioxid, vilket skulle vara bra m a p klimathotet, vilket dock inte diskuteras här.

Klimathotet är diskutabelt, däremot är Peak Oil något som är verkligt. Det är en kris av bibliska proportioner.

 

PEACEORG.SE

2011-02-15

ORDFÖRANDE

 

      SE TILL MÄNNISKANS FRIHET. DETTA KAN ENDAST GÖRAS GENOM ATT ELIMINERA RÄDSLA…RÄDSLA FÖR VARANDRA INNEBÄR OSÄKERHET VILKET LEDER TILL INSTABILITET OCH ÄVEN BROTTSLIGHET SAMT I FÖRLÄNGNINGEN KRIG OCH TERRORISM.

      SE TILL ATT DENNARÄDSLA EJ UTMYNNAR I REN SJUKDOM – DET FINNS ETT HÄLSOSYSTEM FÖR DETTA SOM HETER AYURVEDA.

      I SKOLAN– UNIVERSITET / SKOLOR – KRÄVSEN HÖJNING AV MEDVETANDET FÖR BÅDE LÄRAREOCH ELEV – MEDVETANDET HÖJS ENDAST MED ™ (TRANSCENDENTAL MEDITATION).

      DEN HOLISTSIKASYNEN BÖR FRAMHÄVAS AV NATURENS LAG. BROTT MOT NATURENS LAG FÖDER BROTTSLIGHET.

        EKOLOGISKT JORDBRUK BÖR INSTIFTAS – INGA GENMANIPULERADE GRÖDOR – DÅ DETTA ÄR MOT NATURENS LAG.

      LIVETS GRUNDLÄGGANDE NATUR ÄR LYCKA. VI SER DEN DOCK INTE PGA AV STRESS, BRUS OCH ABBERERINGAR (HINDER). DESSA FÖDER BROTT…

      FATTIGDOM I VÄRLDEN ÄR PÅTAGLIG OCH SKAPARMISSÄMJA SAMT LEDER TILL RESURSKRIG SOM I SIN TUR KAN LEDA TILL VILKET KRIG SOM HELST…

PEACEORG.SE

2010-11-24

ORDFÖRANDE

 

 

NU ÄR ÄNLIGEN WEB-SIDAN UPPDATERAD.

DET HAR TYVÄRR DRAGIT UT PÅ TIDEN, VI ÄR ÄNDÅ NÖJDA MED RESULTATET.

VI I STYRELSEN VILL TACKA ABDI VÅR DESIGNER.

NU KANALLA SÖKA INFORMATIONPÅ SIDANMED LÄNKAR OCH UPPDATERINGAR.

MAN KAN ÄVEN ”DONERA” SIN MEDLEMSAVGIFT Á 100 KR PÅ LÄNKEN ”MEDLEMSAVGIFT/ DONATION”, ELLER FÖR DEN VILLIGE SKÄNKA ÖVER 200 KR SOM DONATOR – ÄR TACKSAMMAFÖR DETTA...

FORMALIA: FÖR ATT TA SIG TILL STARTSIDAN – NÄR NI ÄR OCH LETAR INFORMATION – KLICKA PÅ ”LOGGON” HÖGST UPP TILL VÄNSTER!

ARBETSGRUPPER STARTASEFTER ÅRSSKIFTET /ÅRSMÖTET 2011-01-15.

STYRELSEN HÄLSAR ALLA SOM VILL VÄLKOMMEN!

 

PEACEORG.SE

2010-11-22

ORDFÖRANDE

 

 

DEFINIERAT – MEN DET FINNS HUR MYCKET ARBETE SOM HELST – NÄR DET GÄLLER ATT SKAPA

FRED PÅ JORDEN ÄR VÅRT LÅNGSIKTIGA MÅL.

RÄCKER INTE DET EGENTLIGEN SOM ETT ERBJUDANDE (?) (!)

DET ÄR VIKTIGT ATT VI NÅR FRAM TILL ER – VÅRA MEDLEMMAR – OCH DONATORER.

VI VET ATT DET KOMMER ATT BLI SVÅRT MED ALLA HINDER PÅ VÄGEN (VI KALLAR DET ÖDETS DHARMA – SÄTTET VI GÅR FRAMÅT PÅ).

DET ÄR LIKA VIKTIGT ATT VI KAN PRESENTERA OLIKA ORSAKSSAMMANHANG VAD GÄLLER KRIG OCH FRED OCH PÅ SÅ SÄTT ATT VÅRT FREDSBUDSKAP ÄR SERIÖST.

DET ÄR VI SOM SKA GÖRA DET – FRED PÅ JORDEN! VI I PEACEORG.SE – MED VÅRA MÅNGTALIGA FRAMTIDA SAMARBETSPARTNERS.

VI ERBJUDER OCKSÅ INFORMATION RELATERAT TILL VÅRT FREDSBUDSKAP - INTRESSANT HOPPAS VI (?).

VI GÖR VÅRT FREDSARBETE PÅ MÅNGA PLAN SAMTIDIGT:

üFÖRKLARAMOBBING – LOKALT.

üBEKÄMPAUNGDOMSBROTTSLIGHET– GLOKALT.

üIDENTIFIERATERRORISM – GLOBALT.

üSÄTTASTOP FÖR ALLA SLAGS KRIG – GLOBALT.

DET ÄR HÄR NI KOMMER IN: VI VILL – MED ERT MEDLEMSKAP – ATT NI VÄLJER ATT VARA AKTIVA ELLER PASSIVA MEDLEMMAR. DET ÄR ETT VIKTIGT VAL.

PASSIVA MEDLEMMAR ÄR LIKA VÄLKOMNA SOM AKTIVA.

VAD ÄR DÅ SKILLNAD MELLAN AKTIVA OCH PASSIVA?

FÖR ÅRSAVGIFTEN FÖR MEDLEMMAR – 100 KR – TAR PASSIVA MEDLEMMAR DEL AV VAD VI ERBJUDER. AKTIVA MEDLEMMAR KOMMER ATT VARA JUST DET – AKTIVA MEDLEMMAR INOM FÖRENINGEN.

VAD SOM MENAS MED AKTIVA MEDLEMMAR ÄR IDAG INTE ÄNNU RIDA FREDS-BUDSKAP.

DU VÄLJER SJÄLV! ATT BLI AKTIV ELLER PASSIV MEDLEM!! VÄLKOMMEN!!

 

PEACEORG.SE

2010-09-30

ORDFÖRANDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright

PEACEORG.SE

| 2012 |